نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌

 

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی

‌.1 مدرك‌: Diplom  با 2 تا 3 سال‌ تحصیل، از كلیه‌ كالج‌ها با هر گرایشی‌ و همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ حداقل‌ با گذراندن‌ دوره‌ عمومی‌ دانشگاه‌ها(Der erste Studienabschnitt)  به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، "كاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود.

 ‌. 2مدارك‌Diplom Ingenieur (FH), Magister (FH), Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister  با 3 تا 4 سال‌ تحصیل‌(طول‌ دوره‌ اسمی ( صادره‌ از كلیه‌ دانشگاه‌ها، دانشكده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی، "كارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

 ‌.3 مدارك‌Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister  با 4 تا 5 سال‌ تحصیل‌ )طول‌ دوره‌ اسمی( صادره‌ از كلیه‌ دانشگاه‌ها، دانشكده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و در صورت‌ گذراندن‌ پایان‌ نامه، "كارشناسی‌  ارشد پیوستهو با داشتن‌ مدرك‌ كارشناسی، "كارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.

 ‌.4مدرک Doktor به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بندهای‌ 2 و 3 یا كارشناسی‌ ارشد، "دكترا" ارزشیابی‌ می‌شود

نظرات (0)

‌دوره‌های‌ تحصیلی‌

 

‌دوره‌های‌ تحصیلی‌

‌: Diplom .1 دانش‌آموختگان‌ دبیرستان‌ها و كالج‌ها در اتریش‌ با قبولی‌ در امتحانات‌ نهایی‌ می‌توانند وارد دوره‌های‌ 2 یا 3 ساله‌ با گرایش‌های‌ گوناگون‌ شوند، مانند دوره‌های‌ تربیت‌ معلم‌ در كالج‌های‌ تربیت‌ معلم‌ كه‌ جایگاه‌ ویژه‌ای‌ در نظام‌ آموزشی‌ اتریش‌ دارند، یا دوره‌های‌ مربیان‌ اجتماعی‌ و یا دوره‌های‌ فنی‌ - پزشكی‌ در كالج‌های‌ تخصصی.

 ‌: Magister (FH) - Diplom Ing. (FH) .2این‌ دوره‌ها مخصوص‌ مدارس‌ عالی‌ فنی‌FH ) (هستند. دیپلم‌های‌ مهندسی‌(Diplom Ing.)   به‌ رشته‌های‌ فنی‌ و Magister  به‌ رشته‌های‌ غیر فنی‌ اعطا می‌شود. مدت‌ تحصیل‌ 7 یا 8 نیم‌ سال‌ )شش‌ ماهه( به‌ علاوه‌ یك‌ دوره‌ كارآموزی‌ شش‌ ماه‌ تا یك‌ ساله‌ است. در پایان، دانشجو پژوهشی‌ از یك‌ كار عملی‌ ارایه‌ می‌دهد.

 : Diplomtierarzt - Magister - Diplom Ingenieur .3 این‌ دوره‌ها كه‌ در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود حداقل‌ به‌ مدت‌ 8 تا 10 نیم‌ سال‌ (4 تا 5 سال‌ تحصیلی( و در دوره‌های‌ پزشكی‌ حداقل‌ 12 نیم‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد.

دیپلم‌های‌ مهندسی‌(Diplom Ing.)  به‌ رشته‌های‌ فنی،Magister  به‌ رشته‌های‌ غیر فنی‌ و Diplomtierarzt به‌ رشته‌ دامپزشكی‌ اعطا می‌شود. دانشكده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ دوره‌های‌ حداقل‌ 4 تا 8 ساله‌ دارند كه‌ مدارك‌Magister. art  وMagister. arch  را برای‌ رشته‌های‌ هنر و معماری‌ اعطا می‌كنند. در پایان‌ كلیه‌ دوره‌ها دانشجو موظف‌ به‌ ارایه‌ پایان‌نامه‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از پژوهش‌ خود هست.

4 ‌: Doktor . برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ مدرك‌Diplom Ing. -  Magister  از دانشگاه‌ها، دانشكده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی‌(FH)  پذیرفته‌ می‌شود، با این‌ تفاوت‌ كه‌ دارندگان‌ مدارك‌ مدارس‌ عالی‌ فنی‌(FH)  دو سال‌ به‌ مدت‌ تحصیلاتشان‌ در دوره‌ دكترا افزوده‌ می‌شود. دوره‌ دكترا در اتریش‌ پژوهشی‌ است‌ و 4 تا 6 سال‌ طول‌ می‌كشد.

نوشتن‌ پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن‌ به‌ همراه‌ گذراندن‌ امتحانات‌ شفاهی‌ در چند درس‌ اصلی‌ مربوط‌ به‌ پژوهش، از مراحل‌ پایانی‌ این‌ دوره‌ محسوب‌ می‌شود

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 مرداد 1391    | توسط: امیر سیفی    |    | نظرات()