الف) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ اتریش‌ گروه‌ یک‌ (ممتاز 

1- Universität Wien      

2- Universität Graz                                                                           

3- Universität Innsbruck                                                                      

4- Universität Salzburg                                                                            

5- Technische Universität Wien

6- Technische Universtiät Graz  

7- Montanuniversität Leoben

8- Universität für Bodenkultur Wien 

9- Veterinärmedizinische Universität Wien 

10- Wirtschaftsuniversität Wien 

11- Universität Linz                                                                                 

12- Universität Klagenfurt                                                                        

13- Akademie der bildenden Künste Wien                                                 

14- Universität für angewandte Kunst Wien                                               

15- Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

16- Universität Mozarteum Salzburg                                                         

17- Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

18- Universität für Künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

                                                                                               

           

ب( 

1-مدارس‌ عالی‌ فنی‌(FH)  و مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ مورد تایید وزرات‌ علوم(Bundesministerium für Wissenschaft und Verker)  اتریش‌ هستند. 

2- Sigmund Freud Privatuniversität Universität Wien

2- برای کسانی که شروع دوره شان پس از اول آگوست 2009 است، تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفاً در رشته روان شناسی به شرط موفقیت در بررسی کیفی

3- Donau Universität Krems

3- صرفاٌ در مقطع کارشناسی ارشد، به شرط موفقیت در بررسی کیفی

4- Webster University

4- صرفاٌ تا مقطع کارشناسی ارشد (در مقطع کارشناسی ارشد، ارزشیابی منوط به موفقیت در بررسی کیفی خواهد بود.)

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 شهریور 1390    | توسط: امیر سیفی    |    | نظرات()